ទំនក់ទំនង

Beacon Health Options of California, Inc.

ប្រអប់សំបុត្រលេខ 6065
Cypress, CA 90630-0065

សេវាកម្មជាសមាជិក

ម៉ោង៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៨ៈ៣០ ព្រឹក ដល់ ៥ ល្ងាច PST

និយោជកឧបត្ថម្ភសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬបញ្ហាការប្រើប្រាស់សារធាតុ (MH/SUD) និងសមាជិកកម្មវិធីជំនួយបុគ្គលិក (EAP)។
ទូរស័ព្ទ៖ (800) 228-1286 (TTY: 800-735-2929)

សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬបញ្ហាការប្រើប្រាស់សារធាតុផ្សេងទៀតទាំងអស់ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខនៅខាងក្រោយប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នក។