Nrhiav ib tug Zov Me Nyuam

Tus tswv hauj lwm txhawb nqa kev noj qab haus huv los yog Kev Siv Tshuaj Tiv Thaiv lossis Kev Puas Siab Puas Ntsws (MHSUD) thiab Kev Pabcuam Cov Neeg Ua Haujlwm (EAP) Cov Kev Pabcuam

Nyob ntawm cov txiaj ntsig muaj rau koj los ntawm koj tus tswv ntiav haujlwm, koj tuaj yeem xaiv los ntawm EAP lossis MHSUD network. MHSUD cov kws kho mob hauv lub network tshwj xeeb hauv cov teeb meem uas xav tau kev saib xyuas mus sij hawm ntev thiab suav nrog cov kws kho mob hlwb (MD's) uas tuaj yeem muab kev tswj hwm tshuaj. EAP cov neeg muab kev pabcuam hauv lub network muaj kev paub txog kev daws teebmeem rau lub sijhawm luv luv, cov teeb meem hauv chaw ua haujlwm, kev txhawj xeeb txog lub neej thiab teeb meem kev sib raug zoo.


Lwm Cov Kev Kho Mob Puas Hlwb lossis Tshuaj Siv Tshuaj Tiv Thaiv lossis Kev Puas Siab Puas Ntsws (MHSUD) Cov Kev Pabcuam

Beacon ntawm California koom tes nrog California Health Plans thiab County Mental Health Plans los muab kev kho mob uas tsim nyog rau kev coj tus cwj pwm kev kho mob rau cov tswv cuab hauv cov chaw kho mob uas tsim nyog thiab raug nqi zoo tshaj. Txhawm rau nrhiav tus kws kho mob, xaiv koj txoj kev npaj kho mob hauv qab no.