Makipag-ugnay sa

Beacon Health Options ng California, Inc.

PO Box 6065
Cypress, CA 90630-0065

MGA SERBISYO SA MIYEMBRO

Mga Oras: Lunes hanggang Biyernes, 8:30 am hanggang 5 pm PST

Employer Sponsored Mental Health o Substance Use Disorder (MH/SUD) at mga miyembro ng Employee Assistance Program (EAP).
Tel: (800) 228-1286 (TTY: 800-735-2929)

Para sa lahat ng iba pang benepisyo sa Mental Health o Substance Use Disorder, mangyaring tawagan ang numero sa likod ng iyong health insurance card.