រកក្រុមហ៊ុនផ្ដល់

និយោជកឧបត្ថម្ភសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬការប្រើប្រាស់សារធាតុមិនប្រក្រតី ឬជំងឺផ្លូវចិត្ត (MHSUD) និងកម្មវិធីជំនួយបុគ្គលិក (EAP) គម្រោងអត្ថប្រយោជន៍

អាស្រ័យលើអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានសម្រាប់អ្នកតាមរយៈនិយោជករបស់អ្នក អ្នកអាចជ្រើសរើសពីបណ្តាញ EAP ឬ MHSUD។ អ្នកផ្តល់សេវាបណ្តាញ MHSUD មានឯកទេសលើបញ្ហាដែលត្រូវការការថែទាំរយៈពេលវែង និងរួមបញ្ចូលគ្រូពេទ្យវិកលចរិត (MD) ដែលអាចផ្តល់ការគ្រប់គ្រងថ្នាំ។ អ្នកផ្តល់សេវាបណ្តាញ EAP មានជំនាញក្នុងការប្រឹក្សាដែលផ្តោតលើដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លី បញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការ កង្វល់ជីវិត និងបញ្ហាទំនាក់ទំនង។


ផែនការអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬការប្រើប្រាស់សារធាតុផ្សេងៗ ឬជំងឺផ្លូវចិត្ត (MHSUD)

Beacon នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចាប់ដៃគូជាមួយផែនការសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងផែនការសុខភាពផ្លូវចិត្តខោនធី ដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពផ្នែកអាកប្បកិរិយាចាំបាច់សម្រាប់សមាជិកក្នុងការកំណត់ការព្យាបាលដែលសមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងអ្នកផ្តល់សេវា សូមជ្រើសរើសគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នកខាងក្រោម។