تماس با ما

Beacon Health Options of California, Inc.

صندوق پستی 6065
Cypress, CA 90630-0065

خدمات اعضا

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 5 بعدازظهر PST

سلامت روانی یا اختلال مصرف مواد (MH/SUD) و اعضای برنامه کمک به کارکنان (EAP) با حمایت کارفرما.
تلفن: (800) 228-1286 (TTY: 800-735-2929)

برای سایر مزایای سلامت روان یا اختلال مصرف مواد، لطفاً با شماره پشت کارت بیمه درمانی خود تماس بگیرید.